Lokalplan nr. 148-740 og Kommuneplantillæg nr. 116-740 for Ferie- og fritidsområde ved Rømersvej og Vråbyvej, Rømø

Frist: 
29. juli 2020

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 25. juni 2020  besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i fire uger

Ferie- og fritidsområde ved Rømersvej og Vråbyvej, Rømø, samlet dokument indeholdende:

> Kommuneplantillæg nr. 116-740
> Lokalplan nr. 148-740
> MV screening

Kommuneplantillægget og Lokaplanen omfatter et område ved Havneby, Rømø, bestående af et eksisterende område til ferie- og fritidsformål ved Rømersvej og Vråbyvej.

Området anvendes til en todelt autocamperplads med 170 campingenheder samt til bolig, ferielejligheder og 3 bondegårdscampingenheder ved ejendommen på Rømersvej. Der foreligger et ønske om at intensivere anvendelsen af autocamperpladsen, uden fysisk at udvide pladsen.

Lokalplanen har til formål at sikre områdets anvendelse til helårsbolig, ferie- og fritidsformål, herunder ferieboliger, autocamperplads med campinghytter samt med tilhørende srvice- og friftsbygninger samt restauration, café mm. og ikke støjende fritidsaktiviter. Samt sikre områdets udvikling med flere overnatningsenheder og faciliteter.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide antallet af fcampingenheder i rammeområde nr. 740.59.9, der giver tilladelse til stuehus for landbrug samt fereilejligheder, campingplads for op til 170 autocampingenheder med tilhørende servicfaciliteter og ikke støjende fritidsaktiviteter. Udvidelsen består i en intensivering af området hvor der ønskes mulighed for op til 225 autocamperenheder heraf 20 campinghytter. Desuden ønskes der mulighed for etablering af en restaurant, café og lignende.

Lokalplanen, kommuneplantillægget og MV-screeningen er i offentlig høring i perioden fra den 1. juli 2020 til 29. juli 2020 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk eller pr. brev til Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde senest den 29. juli 2020.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endelgt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges elle benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.
Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lovom miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretagesen egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov ommiljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48.

Klagevejledning – Miljøscreening
Klagefristen er fire uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 29. juli 2020.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagensudfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk ogwww.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk medNEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når duklager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søgeom at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.