Lokalplan nr. 146-410, Kommuneplantillæg nr. 113-410 med mv-screening Centerområde ved Søndergade Syd, Toftlund

Frist: 
4. marts 2020

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 29. januar 2020  besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i fire uger.

Centerområde ved Søndergade Syd, Toftlund, samlet dokument indeholdende:

Kommuneplantllægget og Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,4 ha som i dag delvist er udlagt som centerområde med en større dagligvarebukik smat enkelte mindre udvalgsvareforretninger og serviceerhverv. 

Planområdet afgrænses mod nord af Grønningen, mod øst af Søndervang og mod vest af Søndergade.

Lokalplanen har til formål at udvide centerområdet, således at hele lokalplanområdet kan anvendes til centerformål i form af bymidte med mulighed for etablering af dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Kontor- og servicevirksomheder, restaurationer og hoteller, offentlige funktioner, boliger og parkering, samt mindre værksteder og lignende.

Kommuneplantillægget justerer afgrænsningen mellem rammerne for centerområdet Søndergade Syd og boligområdet Nyboder, således at den resterende del af matr. nr. 887 og 986 samt matriklerne 889, 890, 984, 985 og 7000t alle Toftlund ejerlav, overføres fra ramme nr. 410.11.1 til ramme nr. 410.41.2.

Dermed sikres det, at den ønskede nye bebyggelse til liberalt erhver og private services kan etableres uden krav om tilknyttet bolig.

Lokalplanen, kommuneplantillægget og MV-screeningen er i offentlig høring i perioden fra den 5. februar 2020 til den 4. marts 2020 og kan ses på www.plandata.dk , på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk eller pr. brev til Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde senest den 4. marts 2020.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen
Indtil lokalplanen er endelgt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges elle benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.
Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lovom miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov ommiljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48.Klagevejledning – Miljøscreening.

Klagefristen er fire uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 4. marts 2020.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinte-resser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk ogwww.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når duklager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.