Lokalplan nr. 138-510 - Daginstitution ved Melbyvej, Skærbæk

Frist: 
31. januar 2019

Kommunelbestyrelsen i Tønder Kommune har den 20. december 2018 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til lokalplan i offentlig høring i 4 uger.

Daginstitution ved Melbyvej, Skærbæk

Lokalplanen udarbejdes for at udvide og opdatere plangrunlaget for daginstitutionen på Melbyvej. Melbyvej 9, en tidligere tandklinik og Melbyvej 5, et ubebygget græsareal indarbejdes i lokalplanområdet. Tandklinikken benyttes fremadrettet til institutionsformål og på græsarealet etableres en parkeringsplads til daginstitutionen.

Lokalplanområdet ligger på Melbyvej i Skærbæk. Området grænser mod nod op til Melbyvej og er placeret i midten af et boligområde. Mod vest findes et gørnt græsareal og sti fra Melbyvej til Fuglekvarteret.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i perioden fra den 3. januar 2019 til den 31. januar 2019 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 31. januar 2019 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden lokalplanen vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kontrete projekter (VVM) § 48.

Klagevejledning - Miljøscreening
Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 31. januar 2019.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens §59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.