Lokalplan nr. 136-410, Kommuneplantillæg nr. 104-410 og SMV-screening

Frist: 
4. juli 2019

Fornyet høring

Fornyet offentlig høring af Kommuneplantillæg nr. 104-410 og Lokalplan nr. 136-410, Erhvervsområdet Brundtlandparken, Toftlund

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 1. maj 2019 til den 29. maj 2019.

I forbindelse med offentliggørelsen af kommuneplanforslaget er sket en teknisk fejl i plansystemet, hvorfor planforslagene fremsendes i fornyet offentlig høring. Fejlen er sket i forbindelse med offentliggørelsen af Kommuneplan 2017-2019.

Planforslagene er fremlagt i fornyet offentlig høring i perioden den 6. juni 2019 til den 4. juli 2019.

Kommuneplantillæg nr. 104-410 og forslag til Lokalplan nr. 136-410 for Erhvervsområdet Brundtlandparken, Toftlund.

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 30. april 2019 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 4 uger.

Erhvervsområdet Brundtlandparken, Toftlund

Samlet dokument indeholdende:

Lokalplanen omfatter et område på ca. 27 ha som i dag delvist er lokalplanlagt, men ikke udbygget. Det eksisterende planområde udvides med matr. nr. 1854 Toftlund ejerlav, hvorpå der gives mulighed for at opføre en vaskehal med tilhørende pusleplads til rengøring af biler og el-ladestationer for elbiler.

Lokalplanen udarbejdes for at sikre, at området fortsat kan anvendes til erhvervsområde og samtidig give mulighed for, at der kan etableres butikker med særligt pladskrævende varer. Endvidere sikrer planen Brundtlandbygningens arkitektur.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at justere afgrænsningen af rammeområde nr. 410.31.2 og udvide anvendelsen af området fra udelukkende at være erhverv til også at kunne rumme butikker med særligt pladskrævende varer.

Lokalplanen, kommuneplantillægget og MV-screening er i offentlig høring i perioden fra den 6. juni 2019 til den 4. juli 2019 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skalvære kommunen i hænde med morgenposten senest den 29. maj 2019 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser ogbemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattetaf tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges ellerbenyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort,dog højst 1 år.

Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48.

Klagevejledning - Miljøscreening
Klagefristen er fire uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 4. juli 2019.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk  Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på  900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.