Lokalplan nr. 134-410, Kommuneplantillæg nr. 75-410 med MV-screening for Andels- Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland II, Toftlund

Frist: 
9. november 2018

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 12. oktober 2018 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til planer i offentlig høring i 4 uger.

Andels- Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland II, Toftlund

Lokalplanen er udarbejdet for at Andels-Kartoffelmelsfabrikken, som har behov for at udvide med en ny silo med en højde på ca. 55 m. Det er ikke muligt at foretage denne udvidelse inden for den eksisterende lokalplan for området. Med denne lokalplan, gives Andels-Kartoffelmelsfabrikken mulighed for at opføre den ønskede silo samt fastholde de udbygningsmuligheder, der var i området med den tidligere gældende lokalplan.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at danne grundlag for lokalplanen, så der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.
Kommuneplantillægget udlægger et nyt byggefelt med mulighed for at opføre en enkelt bygning med en højde på max. 60 meter.

Planerne er i offentlig høring i perioden fra den 12. oktober 2018 til den 9. november 2018 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 9. november 2018 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden lokalplanen vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kontrete projekter (VVM) § 48.

Klagevejledning - Miljøscreening
Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 9. oktober 2018.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.