Lokalplan nr. 131-510 – Bymidten syd – Svingelen, Skolestien m.fl. Skærbæk

Frist: 
3. oktober 2018

Lokalplan nr. 131-510 – Bymidten syd – Svingelen, Skolestien m.fl. Skærbæk

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 30. august 2018 beslutte at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 4 uger.

Bymidten syd – Svingelen, Skolestien m.fl. Skærbæk

Lokalplanen er udarbejdet for at få en ny samlet lokalplan for boligområdet mellem Nissumgade, Mellemgade, Skolestien, Tøndervej, Birkealle, Svingelen og Melbyvej. Det er et område i den sydlige del af bymidten som indtil nu kun delvist har været lokalplanlagt.

Den nye lokalplan har til formål at fastlægge en lille del af området til centerformål, en del til bolig og erhverv og resten til boligformål. Planen fastlægger bebyggelsesegulerende bestemmelser og udpege bevaringsværdige bygninger. Der ændres ikke på den faktiske anvendelse af området.

Planområdet omfatter et areal på ca. 8.6 ha i den sydlige del af bymidten. Området afgrænses mod vest af Nissumgade, mod nord grænser det op til det nuværende P-areal syd for Storegade, mod øst af Tøndervej, mod syd af Birkealle og den vestlige del af Melbyvej.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i perioden fra den 5. september 2018 til den 31. oktober 2018 og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 31. oktober 2018 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden lokalplanen vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kontrete projekter (VVM) § 48.

Klagevejledning - Miljøscreening
Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 3. oktober 2018.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.