Lokalplan nr. 130-210 og Kommuneplantillæg nr. 73-210 – Byomdannelse ved A. R. Kjærbysvej, Højer

Frist: 
2. januar 2019

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 29. november 2018 endeligt vedtaget, Kommuneplantillæg nr. 73-210 og Lokalplan nr. 130-210 for Byomdannelse ved A. R. Kjærbysvej, Højer

Byomdannelse ved A. R. Kjærbysvej, Højer

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 7,9 ha. Området er beliggende i den sydlige del af Højer. Området grænser mod nord og nordøst op til den gamle bykerne. Mod øst afgrænses området af Kogsgade og Slusevej. Mod syd og vest grænser området op til marsken og udgør således en del af byens afgrænsening mod det åben land.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at danne grundlag for lokalplanen, så der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Der justeres på afgrænsningerne mellem rammeområderne i den sydlige del af Højer. Den eksisterende ramme til erhvervsformål udgår, og området ændres til 2 nye rammeområder til henholdsvis rekreative formål og blandet bolig og erhverv, samtidig udvides rammen for designskolerne. Der vil herefter være sammenhæng mellem delområderne i lokalplanen og rammeområderne i Kommuneplanen.

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at sikre det planmæssige grundlag for realisering af de initiativer i Højer Udviklingsplan, der vedrører nærværende lokalplans område. Herunder at de eksisterende fabriksbygninger på A.R. Kærbysvej 1 kan nedrives og området omdannes til et rekreativt grønt aktivitetsområde med regnvandssø og parkering samt give mulighed for stier i området. De omkringliggende ejendomme sikres til lettere erhverv og boliger. Derudover skabes der mulighed for udvidelse af Højer Design Efterskole og højskole

I høringsperioden er der indkommet tre indsigelser/bemærkninger. Det har resulteret i, at planen er suppleret med oplysninger om de arkæologiske forhold i området.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning

Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er endeligt vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på  900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.