Lokalplan nr. 117-110 med Kommuneplantillæg nr. 114-110 – Biogasanlæg ved Storde

Frist: 
30. juni 2020

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 30. april 2020 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurderingsrapport og udkast til VVM-tilladelse i offentlig høring i 8 uger.

Biogasanlæg ved Storde, 

•    Kommuneplantillæg nr. 114-110 og Lokalplan nr. 117-110 (samlet i et dokument)
•    Miljøvurderingsrapport med bilag
•    Projektbeskrivelse
•    Udkast til VVM-tilladelse

Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 4,6 hektar og afgrænses som vist på kortbilag A. Lokalplanen omfatter matriklerne 150b, 5b og 5c, Kumled, Brede, samt en del af matrikel 5a, Kumled, Brede i Tønder Kommune. 

Lokalplanen har til formål at sikre mulighed for udvidelse af et eksisterende biogasanlæg med ekstra reaktortanke, lagertanke og plansiloer til opbevaring af biomasser. 

Dette betyder, at der er behov for, med denne lokalplan, at udvide det eksisterende lokal-planområde fra et areal på cirka 2,5 hektar til et areal på cirka 4,6 hektar. 

Lokalplanen har desuden til formål at sikre en hensigtsmæssig indretning og tilplantning af området ved at fastsætte de overordnede rammer for biogasanlæggets placering, udformning og adgangsforhold, så udvidelsen af det eksisterende lokalplanområde kan ske med størst mulig hensyntagen til landskab og natur. 

Kommuneplantillæg nr. 114-110 er udarbejdet for at justere afgrænsningen og enkelte rammebestemmelser i den eksisterende kommuneplanramme for biogasanlægget ved Storde. Kommuneplantillægget skal muliggøre en udvidelse af det nuværende anlæg. 

Lokalplanen, kommuneplantillægget er i offentlig høring i perioden fra den 5. maj 2020 til den 30. juni 2020 og kan ses på www.plandata.dk , på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk eller pr. brev til Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde senest den 30. juni 2020.
Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Miljøvurderingsrapport

Der er udarbejdet en Miljøvurderingsrapport, som er sammensat af en miljørapport over planforslagene og en miljøkonsekvensrapport over det konkrete projekt (VVM). Miljøvurderingsrapporten fremlagt til offentlig høring i samme periode, fra den 5. maj 2020 til og med 30. juni 2020.

Udkast til VVM-tilladelse

Der er udarbejdet et udkast til VVM-tilladelse, der er fremlagt til offentlig høring i samme periode, fra den 5. maj 2020 til og med 30. juni 2020.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges elle benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven. Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.