Lokalplan nr. 114-110 Kommuneplantillæg nr. 67-110 – Bymidten – øst for jernbanen, Bredebro

Frist: 
2. august 2018

Tønder Kommune har godkendt nedennævnte planer administrativt efter bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen den 4. juli 2018

Bymidten – øst for jernbanen, Bredebro

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 8,3 ha. Området er beliggende øst for jernbanen, vest for kirken og dækker den nordlige del af byen. Planområdet afgrænses af Jernbanegade, Storegade, del af Søndergade, Munketoft, Danmarksgade, Brogade, Skomagergade, Nygade og Toosbuys Torv.

Kommuneplantillægget sikrer grundlaget for lokalplanen. Kommuneplantillægget justerer afgrænsningen af rammeområderne, så de steder hvor afgrænsningen deler enkelte matrikler eller gå gennem bygninger tilrettes så de kun omfattes af et rammeområde. Der justeres kun på afgrænsningen af rammeområderne, der ændres ikke på indholdet af rammebestemmelserne.

Lokalplanen har til formål at få en ny samlet lokalplan for bymidten af Bredebro øst for jernbanen, der indtil nu har været omfattet af seks lokalplaner. Lokalplanen er en bevarende plan med bevaringsbestemmelser, men giver samtidig mulighed for en udvikling som kan styrke bymiljøet, handelslivet og bosætningen i området. Der ændres ikke på den faktiske anvendelse af området.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden den 2. maj 2018 til den 27. juni 2018. I høringsperioden er der ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger imod planforslagene. Der er dog foretaget enkelte mindre redaktionelle ændringer.

Der er ikke indkommet bemærkninger til Tønder Kommunes vurdering at der ikke skal udarbejdes en Miljøvurdering.

Retsvirkninger
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning
Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er endeligt vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.