Lokalplan nr. 102-440 for Arrild Ferieby, Arrild, Toftlund

Frist: 
21. juni 2019

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 29. maj 2019 besluttet at fremlægge nedenstående forslag lokalplan i fornyet offentlig høring i to uger.

Arrild Ferieby, Arrild, Toftlund

Lokalplanområdet omfatter størstedelen af Arrild Ferieby, Arrild, Toftlund – et sommerhusområde med i alt ca. 500 sommerhusgrunde. Området udgør i alt ca. 153 ha og er præget af et større skovareal der, som kiler gennem sommerhusbebyggelsen, sikrer feriebyen et unikt naturpræg.

Området er i dag omfattet af 10 stort set enslydende lokalplaner, der dog er administreret på forskellig vi. Da sommerhusområdet imidlertid opfattes om ét samlet område, ønskes med nærværende lokalplan, at sikre et samlet og overskueligt plangrundlag ens for alle.

Der ændres således ikke på områdets struktur eller karakter, ligesom der ikke udlægges nye arealer eller i øvrigt udvides i områdets aktiviteter og anvendelsesområder.

Forslaget har tidligere været fremlagt i offentlig høring fra den 4. september 2018 til den 2. oktober 2018. Der kom i høringsperioden bemærkninger, som har bevirket at Tønder Kommune har været nødsaget til at revidere planforslaget.

De indkomne bemærkninger har bevirket, at området "Skikkild Hede" tages ud at planforslaget. Derudover er der foretaget mindre justeringer af enkelte bestemmelser.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 4. juni 2019 til den 21. juni 2019 og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 21. juni 2019 - ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst ét år.