Licitation. Anlæg af cykelsti langs Rangstrupvej, mellem Rangstrup og Agerskov

Frist: 
21. juni 2019

Ovenstående anlægsarbejde sendes hermed i offentlig licitation til fast pris og tid

Udbudsmaterialet omfatter nedenstående

Særlige betingelser og skrivelser

Projekttegninger

Typetegninger

Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til Tilbudsloven i hovedentreprise.

Opgaven udbydes i en samlet entreprise på ca. 4,5 km. Hertil kommer som option, delstrækning i Rangstrup på ca. 0,25 km.

For budget 2019 er der afsat midler, der tilsammen med puljemidler fra staten, giver mulighed for udførelse af en del af projektet. Dette afhængig af det vindende tilbud.

Det forventes, at der i 2020 afsættes midler til den resterende strækning, og såfremt midler rækker, også option i Rangstrup på ca. 0,25 km.

Tilbud skal således omfatte hele strækningen, men kommunen forbeholder sig ret til kun at lade den første del udføre, såfremt der ikke tildeles de resterende midler. Såfremt midler afsættes allerede i efteråret 2019, vil projektet kunne udføres i én arbejdsgang - alternativt skal der påregnes to gange opstart.

Første delstrækning vil blive afsluttet et naturligt sted i forhold til skel og veje. Der vil blive bygget for ca. 4,9 mio.kr., så udstrækning afhænger af de indkomne bud.

Tilbudsliste vedrører hovedentreprisen. Bydende er forpligtiget til at udføre entrepriseoptionen på 0,25 km., til de samme enhedspriser som i hovedentreprisen, dog undtagen post hovedpost 1. under post 2.1, 2.2, 6.1, 6.5, 6.6. 7.3, 9.1 og 9.2.

Entreprisen tildeles laveste pris for hoved entreprisen.

Tilbuddet skal på afleveringstidspunktet således indeholde:

  • Den udfyldte og underskrevne tilbudsliste
  • Tro- og loverklæring om gæld til det offentlige

Er ovenstående ikke vedlagt, vil tilbuddet blive betragtet som ikke konditionsmæssigt.

Licitationen holdes på følgende adresse i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage.

Fredag den 21. juni 2019, kl. 11.00
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Lokale 204

Tilbuddet med udfyldt TBL skal i 2 eksemplarer sendes til Tønder Kommune, Vej og Park, att. Esben G. Madsen, Wegners Plads 2, 6270 Tønder. Af hensyn til sikkerheden, skal der benyttes RØD kuvert. Har du ikke en rødkuvert, kan denne sendes efter aftale.

Vi modtager ikke elektroniske tilbud.

Tilbuddet skal mærkes "Anlæg af cykelsti langs Rangstrupvej, mellem Rangstrup og Agerskov".

Tilbud, som ikke er fremkommet på ovennævnte tidspunkt, betragtes ikke som værende konditionsmæssige.

Der afholdes ikke besigtigelse på entreprisen, men de bydende skal ved selvsyn have gennemgået området.

Eventuelle spørgsmål til udbudsmateriale stilles på Tønder Kommune på Tønder Kommunes Teknik og Miljø officielle e-mail: teknisk@toender.dk att. Esben G. Madsen.

Spørgefristen er den 14. juni 2019, kl. 12.00.

Modtagne spørgsmål besvares snarest muligt som rettelsesblade. Sidste rettelsesblad påregnes udsendt onsdag den 19. juni 2019 kl. 12.00.

Bygherren er ikke forpligtiget til at besvare spørgsmål, som er modtaget efter spørgefristen. Det tilstræbes dog at besvare dem, afhængigt af spørgsmålets karakter.

Udbudsemnet skal indgå i e-mailens emnebeskrivelse "Spørgsmål vedr. anlæg af cykelsti langs Rangstrupvej, mellem Rangstrup og Agerskov". Spørgsmål skal sendes til teknisk@toender.dk. Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på denne side.

Esben Gurung Madsen
Anlægsingeniør
Afd. Vej og Park
Tønder Kommune