Landzonetilladelse - Tønder

Frist: 
23. april 2020

Efter planlovens § 35, stk. 1 er der meddelt tilladelse til

> Udstykning af vindemølleparcel,  matr. nr. 252 Hostrup fra ejendommen matr. nr. 713 Tønder.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet af enhver, der må antages at have en væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber den 23. april 2020.

Klage skal sendes digitalt til Planklagenævnet via deres klageportal. Klageportalen ligger på www.naevneneshus.dk. 

Der skal indbetales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virk-somheder og organisationer. Gebyrerne er oplyst i 2016-niveau og pristalsreguleres. 

Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-nisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises kla-gen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Kla-geportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsens klagevejledning.