Landzonetilladelse til genopførelse af fritidshus, Ubjergvej 17, 6270 Tønder, matr. 142 Ubjerg ejerlav, Ubjerg

Frist: 
28. februar 2020

Efter planlovens § 35, stk. 1 er der meddelt tilladelse til

> Opførelse af Fritidshus på 68 m² på adressen Ubjergvej 17, 6270 Tønder

Afgørelsen kan påklages. 

Afgørelse i henhold til Planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver, der må antages at have en væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber den 28. februar 2020.

Klage skal sendes digitalt til Planklagenævnet via deres klageportal. Klageportalen ligger på www.naevneneshus.dk.

Der skal indbetales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyrerne er oplyst i 2016-niveau og pristalsreguleres.

Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen

I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsens klagevejledning.