Landzonetilladelse til anlæggelse af sø på matr. nr. 176 og 177 Ved Åen, Møgeltønder

Frist: 
27. december 2019

Efter planlovens § 35, stk. 1 er der meddelt tilladelse til

> Anlæggelse en ca. 1800 m2 stor sø, som ansøgt, på matr. nr. 176 og 177 Ved Åen, Møgeltønder, beliggende ca. 50 meter fra Sydfeltvej

Afgørelsen kan påklages
Afgørelse i henhold til Planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver, der må antages at have en væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber den 19. december 2019.

Klage skal sendes digitalt til Planklagenævnet via deres klageportal. Klageportalen ligger på www.naevneneshus.dk.

Der skal indbetales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyrerne er oplyst i 2016-niveau og pristalsreguleres.

Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsens klagevejledning.