Landzonetilladelse samt dispensation fra sø- og å-beskyttelseslinje

Frist: 
10. august 2019

Efter Planlovens § 35, stk 1 og naturbeskyttelseslovens § 16, stk 1,  jf. § 65, er der meddelt landzonetilladelse og dispensation til:

Anlæg af 2 søer på matr. nr. 195 Rangstrup

Tilladelsen kan ses her eller ved henvendelse i Borgerservice.

Dispensationen  fra sø- og åbeskyttelseslinjen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenæv-net af de klageberettigede, der fremgår af dispensationen.  Landzonetilladelsen kan påklages til Planklagenævnet af de klageberettigede. Klagefristen udløber den 10. august 2019.  Klage skal sendes digitalt via klageportalen. Klageportalen findes  på www.borger.dk og www.virk.dk.

Der skal indbetales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyrerne er oplyst i 2016-niveau og pristalsreguleres.

Klagegebyret opkræves af klagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk over-førsel til Planklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en af klagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagenævnene  skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsens klagevejledning.