Landzonetilladelse og dispensation fra sø- og å-beskyttelseslinje – Tønder

Frist: 
12. oktober 2020

Efter Planlovens § 35, stk 1 og naturbeskyttelseslovens § 16, stk 1, jf. § 65, er der meddelt dispensation til 

> Opførelse af altan samt udvidelse af eksisterende altan på matr. nr. 826 Tønder, beliggende Kongevej 63, Tønder.

Tilladelsen kan ses ved henvendelse i Borgerservice.

Dispensationen fra fra sø- og åbeskyttelseslinjen kan påklages til Miljø- og fødevareklage-nævnet af de klageberettigede, der fremgår af dispensationen.  Landzonetilladelsen kan påklages til Planklagenævnet af de klageberettigede. Klagefristen udløber den 12. oktober 2020.  Klage skal sendes digitalt via klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Der skal indbetales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyrerne er oplyst i 2016-niveau og pristalsreguleres. 

Klagegebyret opkræves af klagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en af klagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagenævnene  skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsens klagevejledning.