Landzonetilladelse og dispensation fra sø- og å-beskyttelseslinje

Frist: 
27. november 2018

Efter Planlovens § 35, stk 1 og naturbeskyttelseslovens § 16, stk 1, jf. § 65, er der meddelt dispensation til:

Du kan også se dispensationen ved at henvende dig i Borgerservice hos Tønder Kommune.

Landzonetilladelsen kan påklages til Planklagenævnet af enhver, der må antages at have en væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber den 27. november 2018.

Dispensationen fra sø- og åbeskyttelseslinjen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af klagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af dispensationen. Klagefristen udløber den 27. november 2018.

Klage skal sendes digitalt via klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Der skal indbetales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyrerne er oplyst i 2016-niveau og pristalsreguleres.

Klagegebyret opkræves af klagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsens klagevejledning.