Kommuneplantillæg nr. 73-210- og forslag til Lokalplan nr. 130-210 for Byomdan-nelse ved A. R. Kjærbysvej, Højer

Frist: 
2. oktober 2018

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 30. august 2018 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i fire uger

Byomdannelse ved A. R. Kjærbysvej, Højer

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 7,9 ha. Området er beliggende i den sydlige del af Højer. Området grænser mod nord og nordøst op til den gamle bykerne. Mod øst afgrænses området af Kogsgade og Slusevej. Mod syd og vest grænser området op til marsken og udgør således en del af byens afgrænsening mod det åben land.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at danne grundlag for lokalplanen, så der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Der justeres på afgrænsningerne mellem rammeområderne i den sydlige del af Højer. Den eksisterende ramme til erhvervsformål udgår, og området ændres til 2 nye rammeområder til henholdsvis rekreative formål og blandet bolig og erhverv, samtidig udvides rammen for designskolerne. Der vil herefter være sammenhæng mellem delområderne i lokalplanen og rammeområderne i Kommuneplanen.

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at sikre det planmæssige grundlag for realisering af de initiativer i Højer Udviklingsplan, der vedrører nærværende lokalplans område. Herunder at de eksisterende fabriksbygninger på A.R. Kærbysvej 1 kan nedrives og området omdannes til et rekreativt grønt aktivitetsområde med regnvandssø og parkering samt give mulighed for stier i området. De omkringliggende ejendomme sikres til lettere erhverv og boliger. Derudover skabes der mulighed for udvidelse af Højer Design Efterskole og højskole.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 4. september 2018 til den 4. oktober 2018 og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 4. oktober 2018 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kontrete projekter (VVM) § 48.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 2. oktober 2018.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.