Kommuneplantillæg nr. 72-510 og forslag til Lokalplan nr. 129-510 for Ny Skole i Skærbæk

Frist: 
1. januar 2019

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 25. oktober 2018 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 8 uger.

Ny Skole i Skærbæk

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 6.25 ha og ligger i den sydvestlige del af Skærbæk. Området afgrænses mod sydøst og sydvest af boligområderne Kagebøl og Rytterfennen. Mod vest ligger der åbne naturarealer og landbrugsjord. Mod nord afgrænses området af sportsarealerne, der knytter sig til Skærbæk Kursus- og Fritidscenter.

Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen i området til offentlige formål, nærmere betegnet skole og institutionsformål med tilhørende faciliteter som f.eks. legepladser, p-arealer samt øvrige anlæg til leg, læring og aktiviteter, der knytter sig til anvendelsen i området.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at skabe mulighed for at etablere en ny skole i området ved at udlægge et nyt rammeområde 510.71.8 til offentlige formål.

Lokalplanen, kommuneplantillægget og miljørapporten er i offentlig høring i perioden fra den 30. oktober 2018 til den 1. januar 2019 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 1. januar 2019 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven. Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.