Kommuneplantillæg nr. 69-510 – Bymidten og Gesingvej området, Skærbæk

Frist: 
1. august 2018

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 31. maj 2018 beslutte at fremlægge nedenstående forslag til Kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger.

Bymidten og Gesingvej området, Skærbæk

Kommuneplantillægget for bymidten og Gesingvej området udarbejdes på baggrund af et ønske om at justere afgrænsningen imellem rammeområderne i den centrale del af byen for at styrke detailhandelen omkring Storegade og Jernbanegade.

Det har vist sig uhensigtsmæssigt, at rammebestemmelserne fastlægger, at opgørelse af bebyggelsesprocenterne skal ske for rammeområderne som helhed. Dette ønskes ændret til at gælde for den enkelte ejendom i stedet, ligesom de fastlagte bebyggelsesprocenter opdateres til at afspejle de faktiske forhold i området.

Kommuneplantillægget omfatter de nuværende centerområde 51.410.1 (Storegade) og 510.41.2 (Jernbanegade), boligområde 510.11.3 (Gesingvej), det blandede bolig- og erhvervsområde 510.21.1 (Nissumgade) og område til offentlige formål 510.71.4 (Skærbæk Kommuneskole).

Kommuneplantillægget udarbejdes for at ændre på afgrænsningen af rammeområderne i den centrale del af Skærbæk og for at opdatere og tilpasse rammebestemmelserne vedr. bebyggelsesprocenter i de pågældende områder.

Planforslaget er i offentlig høring i perioden fra den 6. juni 2018 til den 1. august 2018 og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 1. august 2018 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planen vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kontrete projekter (VVM) § 48.

Klagevejledning - Miljøscreening
Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 4. juli 2018.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.