Kommuneplantillæg nr. 67-110 og forslag Lokalplan nr. 114-110 – Bymidten – øst for jernbanen, Bredebro

Frist: 
27. juni 2018

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 22. marts 2018 beslutte at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 8 uger.

Bymidten – øst for jernbanen, Bredebro

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 8,3 ha. Området er beliggende øst for jernbanen, vest for kirken og dækker den nordlige del af byen. Planområdet afgrænses af Jernbanegade, Storegade, del af Søndergade, Munketoft, Danmarksgade, Brogade, Skomagergade, Nygade og Toosbuys Torv.

Kommuneplantillægget sikrer grundlaget for lokalplanen. Kommuneplantillægget justerer afgrænsningen af rammeområderne, så de steder hvor afgrænsningen deler enkelte matrikler eller gå gennem bygninger tilrettes så de kun omfattes af et rammeområde. Der justeres kun på afgrænsningen af rammeområderne, der ændres ikke på indholdet af rammebestemmelserne.

Lokalplanen har til formål at få en ny samlet lokalplan for bymidten af Bredebro øst for jernbanen, der indtil nu har været omfattet af seks lokalplaner. Lokalplanen er en bevarende plan med bevaringsbestemmelser, men giver samtidig mulighed for en udvikling som kan styrke bymiljøet, handelslivet og bosætningen i området. Der ændres ikke på den faktiske anvendelse af området.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 2. maj 2018 til den 27. juni 2018 og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 27. juni 2018 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kontrete projekter (VVM) § 48.

Klagevejledning - Miljøscreening
Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 30. maj 2018.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.