Kommuneplantillæg nr. 66-510 og forslag til Lokalplan nr. 125-510 for Erhvervs-område ved Ullerupvej, Skærbæk

Frist: 
16. oktober 2018

Kommuneplantillæg nr. 66-510 og forslag til Lokalplan nr. 125-510 for Erhvervsområde ved Ullerupvej, Skærbæk

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 30. august 2018 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 6 uger.

Erhvervsområde ved Ullerupvej, Skærbæk

Kommuneplantillægget og lokalplanen er beliggende i den nordlige del af Skærbæk by og omfatter et areal på ca. 5,9 ha. Området afgrænses mod syd af et boligområde og mod vest af Ribevej. Jernbanestrækningen Esbjerg-Tønder løber langs områdets østlige grænse og mod nord grænser området op til et grønt areal med skovlignende beplantning ejet af Tønder Kommune.

Området rådet rummer i dag et autoværksted med tilknyttet bilforhandler, en mindre entreprenørvirksomhed med tilhørende bolig og den tidligere Falck-station. Derudover er fire eksisterende boliger beliggende indenfor lokalplanafgrænsningen.

Baggrunden for lokalplanen er at sikre fremtidige udviklingsmuligheder for virksomhederne i området. Da området også rummer enkelte boliger, skal lokalplanen sikre, at anvendelsen i erhvervsområdet fortsat har en karakter, der er foreneligt med både boligerne i og omkring lokalplanområdet.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 4. september 2018 til den 16. oktober 2018 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 4. oktober 2018 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kontrete projekter (VVM) § 48.

Klagefristen er fire uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 2. oktober 2018.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.