Kommuneplantillæg nr. 65-150 og forslag til Lokalplan nr. 124-150 for Erhvervsområde i Harres, Bredebro

Frist: 
2. januar 2019

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 25. oktober 2018 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 8 uger.

Erhvervsområde i Harres, Bredebro

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 5,8 ha og omfatter matrikleren 50, 168, 169, 259 og 260, alle Harres, Brede Ejerlav, Tønder Kommune.

Området afgrænses mod nord og vest af vejen Harres og på modsatte side af denne spredte landbrugsbygninger. Mod syd afgrænses området af landbrugsarealer og mod vest af spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Lokalplanen har til formål at fastlægge andvendelsen i området til erhvervsformål og i den forbindelse afastlægge adgangsforhold og principper for disponering af området. Således gives der mulighed for en udvidelse af virksomheden mod syd og vest. Der fastlægges et byggefelt, der sikrer, at udvidelsen sker i tilknytning til den eksisternde del af virksomheden. Der gives desuden mulighed for at etablere en ny indkørsel til planområdet for at forbedre virksomhedens interne logistik.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at justere afgrænsningen af rammeområde 150.31.1, så det kommer til at følge afgrænsningen af lokalplanen.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 31. oktober 2018 til den 2. januar 2019 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 2. januar 2019 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Der er af planer og programmer, truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en fuld miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kontrete projekter (VVM) § 48.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 28. november 2018.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.