Kommuneplantillæg nr. 62-733 og Lokalplan nr. 121-733 – Sommerhusområde Kromose II, Rømø

Frist: 
29. oktober 2018

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 27. september 2018 beslutte at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i fire uger.

Sommerhusområde Kromose II, Rømø

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 4,3 ha. Området er beliggende ved Kromose, mellem Havnebyvej og Vadehavet. Mod nord og vest afgrænses området af hede. Fra nordøst og mod syd afgrænses området af det eksisterende sommerhusområde Kromose.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at danne grundlag for lokalplanen, så der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Der foretages kun mindre ændringer i forhold til de gældene rammebestemmelser. Der udlægges et nyt rammeomåde nr. 733.61.2 hvor det maksimale bruttoetageareal ændres fra 150 m² til 250 m². Da der laves mulighed for etablering af store sommerhuse, øges parkeringskravet fra 2 til 4 pladser. Vest for det nye rammeområde udlægges et nyt rammeområde nr. 733.91.1, der sikrer vejadgang til sommerhusområdet fra Havnebyvej.

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at kunne opføre større sommerhuse. Lokalplanen skaber rammerne for udvikling af større sommerhuse på maks. 250 m² med en grundstørrelse på minimum 2.500 m².

Sommerhusområdet ved Kromose II er valgt på baggrund af, at området vurderes til at have de mest optimale rammer for placeringen af større sommerhuse på Rømø. Vurderingen er baseret på, at området kan separeres fra det tilgrænsende sommerhuseområde, Kromose, via en selvstændig vejadgang fra Havnebyvej, og at der forekommer en del naturlig beplantning som adskiller de to sommerhusområder.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 1. oktober 2018 til den 29. oktober 2018 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 29. oktober 2018 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kontrete projekter (VVM) § 48.

Klagefristen er fireger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 29. oktober 2018.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.