Kommuneplantillæg nr. 51-450 og forslag Lokalplan nr. 126-450 – Aktivitetspark Branderup By, Branderup.

Frist: 
30. maj 2018

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 26. april 2018 beslutte at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 4 uger.

Aktivitetspark Branderup By, Branderup

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på 6.1 ha, bestående af matriklerne 8b, 77 og 122 samt en del af matr. nr. 8a alle Branderup ejerlav. Arealet er beliggende i den nordlige del af Branderup og afgrænses af vejene Friskjærvej mod vest og Tingvej mod nord. Mod øst finden en landbrugsejendom og det åbne landskab, mod sydøst ligger den en søg og mod syd findes et ubebygget boligområde. Mod vest findes der en landbrugsejendom som lokalplanen omkranser fra nord mod syd.

Kommuneplantillægget sikrer grundlaget for lokalplanen ved at overføre rammeområde nr. 450.11.2 til nr. 450.11.1, som er til boligformål, hvor der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke generende virksomheder, miljøklasse 1-2. Rammeområde nr. 450.51.1 oprettes til rekreative formål for aktivitetsparken.

Lokalplanen har til formål, at fastlægge at området anvendes til rekreative formål i form af park med mulighed for ophold samt sports- for fritidsaktiviteter. Et mindre område udlægges til boligformål, hvor der kan udstykkes tre parcelhusejendomme.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 1. maj 2018 til den 30. maj 2018 og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 30. maj 2018 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kontrete projekter (VVM) § 48.

Klagevejledning - Miljøscreening
Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 30. maj 2018.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.