Kommuneplantillæg nr. 118-620 og Lokalplan nr. 150-620 – Aflastningområde Øst vedr Ndr. Lan-devej, Tønder

Frist: 
26. august 2020

Kommuneplantillæg nr. 118-620  og Lokalplan nr. 150-620 – Aflastningområde Øst vedr Ndr. Landevej, Tønder

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 25. juni 2020 besluttet at fremlæggenedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i otte uger.

Aflastningsområde Øst ved Ndr. Landevej, Tønder 

> Lokalplan nr. 150-620 med MV-Screening
> Kommuneplantillæg nr. 118-620 Med MV-Screening

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et og samme område. Området er beliggende ved Ndr. Landevej og Østre Omfartsvej i Tønder.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udlægge et nyt  areal aflastningsområde til større udvalgsvarebutikker i Tønder. Der udlægges en nyt rammeområde 620.41.09. Anvendelsen af det nye aflsatningsområde fastlægges til store udvalgsvarebutikker. Den enkelte butik må ikke være under 1.000 m² og ikke større end 5.000 m².

Lokalplan har til formål at muliggøre etablering af et afslastningsområde med mulighed for indretning af store udvalgsvarebutikker, der ikke kan indplaceres i Tønder Midtby samt fortsat mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varegrupper samt let erhverv.  Lokalplanen skal desuden sikre en hensigtsmæssig disponering af vejbetjening af området.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 1. juli  2020 til den 26. august  2020 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skalvære kommunen i hænde senest den 26. august 2020.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser ogbemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattetaf tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges ellerbenyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven. Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort,dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lovom miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretagesen egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48.

Klagefristen er fire uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 29. juli  2020.