Kommuneplantillæg nr. 112-610 og Lokalplan nr. 051-610 – Tønder Midtby

Frist: 
26. august 2020

Kommuneplantillæg nr. 112-610 og Lokalplan nr. 051-610 – Tønder Midtby

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 25. juni 2020 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i otte uger.

Tønder Midtby
> Lokalplan nr. 051-610 med MV-Screening - (komprimeret udgave)
> Kommuneplantillæg nr. 112-610 med MV-Screening - (komprimeret udgave)

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter Tønder midtby.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at justerer afgrænsningen af kommuneplanens rammeområder og at skabe et entydigt og enkelt plangrundlag. Der udlægges ligeledes enkelte nye rammeområder for at understøtte dette. 

Lokalplan har til formål at sikre Tønder Midtbys oprindelige karakter med hensyn til de historiske, bevaringsværdige kulturmiljøer, de bevaringsværdige bygninger, de rumlige sammenhænge og de grønne områder. Lokalplanen skal ligeledes fastlægge retningslinjer for indpasning af ny bebyggelse under hensyntagen til de bevaringsværdige omgivelser og bevaringsinteresserne som helhed i midtbyen. Endelig skal lokalplanen sikre, at midtbyens centerområde fortsat samles langs Vestergade, Storegade og Østergade samt langs Torvet og Skibbroen.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 1. juli  2020 til den 26. august  2020 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde senest den 26. august 2020.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattetaf tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges ellerbenyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.
Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort,dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lovom miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretagesen egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48.

Klagefristen er fire uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 29. juli  2020.