Kommuneplantillæg nr. 110-620 og Lokalplan nr. 142-620 – Skov- og erhvervsom-råde Tønder Nord

Frist: 
30. oktober 2019

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 29. august 2019 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i otte uger.

Tønder Nord

Kommuneplantillægget omfa​​​​​​​tter et område nord for boligområderne Rosinfeltvej og Tved samt ubebyggede erhvervsarealer i Tønder Nord. Lokalplanen omfatter det ubebyggede erhvervsområde i Tønder Nord.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at ældre afgrænsningen af området, hvor skov-rejsning er mulig nord for Tønder, så der kan gives tilladelse til at plante en bynær skov. Samtidig giver kommuneplantillægget grundlaget for at de områder, hvor skovrejsning bliver muligt, kan udtages af kommuneplanrammerne og arealer i byzone kan tilbageføres til landzone.

Lokalplanen er udarbejdet for det ændrede erhvervsområde vest for Hydrovej og nord for Skovænget i Tønder Nord. Et mindre område, som ikke tidligere har været lokalplanlagt overføres fra landzone til byzone, samtidig ændres miljøklassen i området fra miljøklasse 6 til 5 af hensyn til boligområderne vest for jernbanen. Der udlægges en konsekvenszone om-kring området i overensstemmelse med den ændrede planlov. Lokalplanen muliggør etable-ring af håndværks- og industrierhverv i Tønder Nord.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 4. september 2019 til den 30. oktober 2019 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: tek-nisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 30. oktober 2019 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennem-førelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Plan-loven.
Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kontrete projekter (VVM) § 48. 

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 2. oktober 2019

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bruger-interesser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.