Kommuneplantillæg nr. 103-680 og Lokalplan nr. 137-680 for Brinksgaard, Rørkær

Frist: 
27. august 2019

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 27. juni 2019 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 8 uger.

Brinksgaard, Rørkær

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et og samme område, et areal på ca. 0,9. Området er beliggende ved Vinkelvej og omfatter Brinksgaard og den sydfor liggende matrikel nr. 407 Rørkær, Hostrup.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at danne grundlag for lokalplanen. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde nr. 680.21.1 og fastlægger rammebestemmelser for dette.

Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at området fortsat kan anvendes til blandet bolig og erhverv, og for at optage det fredede gårdanlæg, Brinksgaard, som bevaringsværdig. Planen giver mulighed for, at de nuværende aktiviteter kan opretholdes og at der kan udvikles nye aktiviteter, der kan være med til at styrke området og Rørkær.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2019 til den 27. august 2019 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 27. august 2019 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kontrete projekter (VVM) § 48.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 23. juli 2019.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.