Kommuneplan 2017-2029 for Tønder Kommune samt tilhørende miljørapport er vedtaget i kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019

Frist: 
7. juni 2019

 

Kommuneplan 2017-2029 for Tønder Kommune samt tilhørende miljørapport er vedtaget i kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019

Kommuneplanen fastlægger retningslinier og rammer for den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år. Efter planloven har alle kommuner pligt til at planlægge for byernes udvikling, arealernes anvendelse og sikre kultur-, natur- og landskabsværdier.

Den offentlige debat
I forhold til det forslag til Kommuneplan 2017-2029 som var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 4. juli 2018 til den 1. oktober 2018 er der sket enkelte ændringer forud for vedtagelsen.

Ændringerne, der ikke vurderes som væsentlige, beror på nogle af de 73 høringssvar, som indkom i høringsperioden, samt på tekniske justeringer. Der indkom ikke indsigelser eller bemærkninger til miljørapporten. Behandlingen af indsigelserne kan ses i kommuneplanen under "Status og historik".

Her kan Kommuneplanen ses

I det statslige Planinfo-system findes der en pdf-fil af planen. Den består af mere end 1.400 sider tekst samt kort, så den kan ikke rekvireres.

Hvad erstatter kommuneplan 2017-2029
Kommuneplan 2017-2021 erstatter den hidtilgældende Kommuneplan 2009-2021, som blev vedtaget i marts 2011. Der er foretaget en revision af Kommuneplan 2009-2021 af de hovedafsnit, som indgår i udviklingstematerne:

  • Den dansk-tyske forbindelse og erhverv
  • Borgere, byer og boliger
  • Det åbne land (natur og landskab)
  • Klima og energi

Kommuneplanens øvrige afsnit er opdateret og ajourført. Endvidere er de tillæg, der er godkendt til Kommuneplan 2009-2021 siden den blev vedtaget, indarbejdet.

Retsvirkninger
Kommuneplanen medfører ikke direkte retsvirkninger på den enkelte ejendom, men kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Samtidig indtræder følgende retsvirkninger:

Indenfor byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse der er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret lokalplan eller byplanvedtægt, som er vedtaget før kommuneplanen.

Indenfor byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne for lokalplanlægningen. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en byplanvedtægt, jf. planlovens § 12 stk. 1, 2 og 3.

Klagemulighed
En vedtaget kommuneplan kan påklages til Planklagenævnet (jf. planlovens § 58) for så vidt angår retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger fra planens offentliggørelse den 10. maj 2019.

Klager skal have en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, være en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

En klage skal indsendes via klageportalen som findes på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan der rettes henvendelse til Tønder Kommune.