Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 26. september 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 103-680 og Lokalplanen nr. 137-680 for Brinksgaard, Rørkær, Tønder

Frist: 
29. oktober 2019

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 26. september 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 103-680 og Lokalplanen nr. 137-680 for Brinksgaard, Rørkær, Tønder

Brinksgaard, Rørkær

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et og samme område, et areal på ca. 0,9.
Området er beliggende ved Vinkelvej og omfatter Brinksgaard og den sydfor liggende ma-trikel nr. 407 Rørkær, Hostrup.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at danne grundlag for lokalplanen. Kommuneplan-tillægget udlægger et nyt rammeområde nr. 680.21.1 og fastlægger rammebestemmelser
for dette område.

Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at området fortsat kan anvendes til blandet bolig og
erhverv, og for at optage det fredede gårdanlæg, Brinksgaard, som bevaringsværdig. Planen giver mulighed for, at de nuværende aktiviteter kan opretholdes og at der kan udvikles
nye aktiviteter, der kan være med til at styrke området og Rørkær.

Planforslagene har været offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2019 til den 27. august 2019. 

I høringsperioden er der indkommet en indsigelse til lokalplanforslaget. Indsigelsen omhandler formuleringen i planforslaget omkring gårdanlæggets fredningsstatus. Dette har givet anledning til at formuleringerne i planens indledning, redegørelse og formålsbestemmelser er justeret.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Den tidligere offentliggjorte miljøscreening og screeningsafgørelsen om at der ikke skal ud-arbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet
af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennem-førelse.

Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der kan opnås dispensation. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvids det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokal-plan.


Klagevejledning
Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.
Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.