Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 19. december 2019 endeligt vedtaget Kommuneuneplantillæg nr. 110-620, Skov – og Erhvervsområde Tønder Nord og og Lokalplan nr. 142-620, Erhvervsområde Tønder Nord

Frist: 
4. februar 2020

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 19. december 2019 endeligt vedtaget Kommuneuneplantillæg nr. 110-620, Skov – og Erhvervsområde Tønder Nord og og Lokalplan nr. 142-620, Erhvervsområde Tønder Nord.

Tønder Nord

> Kommuneplantillæg nr. 110-620 – Skov og erhvervsområde Tønder Nord

> Lokalplan nr. 142-620 – Erhvervsområde Tønder Nord

Kommuneplantillægget omfatter et område nord for boligområderne Rosinfeltvej og Tved samt ubebyggede erhvervsarealer i Tønder Nord. Lokalplanen omfatter det ubebyggede erhvervsområde i Tønder Nord.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at ændre afgrænsningen af området, hvor skovrejsning er mulig nord for Tønder, så der kan gives tilladelse til at plante en bynær skov. Samtidig giver kommuneplantillægget grundlaget for at de områder, hvor skovrejsning bliver muligt, kan udtages af kommuneplanrammerne og arealer i byzone kan tilbageføres til landzone.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september 2019 til den 30. oktober 2019.

I høringsperioden er der indkommet en enkelt bemærkning angående de tinglyste høj- og mellemspændingsledninger. Deroudover der der indkommet en indsigelse imod at ændre planlægningen, så der kan ske skovrejsning i hhv. eksisterende område til rekreative formål og den vestlige del af erhvervsudviklingsområdet, idet skovtilplantning ikke ønskes. Bemærkningen og indsigelsen har ikke medført ændringer i kommuneplantillægget.

Lokalplanen er udarbejdet for det ændrede erhvervsområde vest for Hydrovej og nord for Skovænget i Tønder Nord. Et mindre område, som ikke tidligere har været lokalplanlagt overføres fra landzone til byzone, samtidig ændres miljøklassen i området fra miljøklasse 6 til 5 af hensyn til boligområderne vest for jernbanen. Der udlægges en konsekvenszone omkring området i overensstemmelse med den ændrede planlov. Lokalplanen muliggør etablering af håndværks- og industrierhverv i Tønder Nord.

Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september 2019 til den 30. oktober 2019.

I høringsperioden er der indkommet en enkelt bemærkning angående de tinglyste høj- og mellemspændingsledninger. Der er ikke indkommet yderligere, og lokalplanen er ikke ændret i forhold til forslaget.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Den tidligere offentliggjorte miljøscreening og screeningsafgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning
Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er endeligt vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på  900 kr for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.