Kagebøl, 6780 Skærbæk: omlægning af den private fællesvej på matr.nr. 2424, 64, 2568, 2480a, 517, 22 og 2647 samt opklassificering af vejen til offentlig vej

Frist: 
25. marts 2019

Tønder Kommune påtænker i forbindelse med etablering af adgangen til en ny skole i Skærbæk at omlægge den private fællesvej på de af kommunen ejede matr.nr. 2424, 64, 2568, 2480a, 517, 22 og 2647 og efterfølgende optage vejen som offentlig vej

Kommunen vurderer at de på vedhæftede oversigtskort skraverede ejendomme skal have meddelelse om den påtænkte beslutning og gives en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til beslutningen.

Lovgrundlag

Indsigelser imod påtænkt beslutning
Såfremt man har fornøden interesse i sagen kan man fremkomme med indsigelser imod eller ændringsforslag til den påtænkte beslutning om omlægning af den private fællesvej og efterfølgende opklassificering til offentlig vej.

Indsigelser/ændringsforslag kan inden 8 uger fremsættes overfor Tønder Kommune. Eventuelle indsigelser/ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest mandag den 25. marts 2019 og kan sendes til Tønder Kommune, Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder eller til mail teknisk@toender.dk