Genudbud af udførelse af dele af vintertjeneste 2018 – 2022, i alt 3 ruter

Frist: 
9. august 2018

Tønder Kommune udbyder kontrakter om udførelse af vintertjeneste 2018 – 2022

Kontrakterne udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsloven (EU-udbud) efter reglerne i om samordning af fremgangsmåder ved indgåelse af bl.a. offentlige tjenestydelseskontrakter (Udbudsdirektivet). Hvilket indebærer, at alle interesserede virksomheder kan rekvirere udbudsmaterialet.

De udbudte kontrakter omfatter glatførebekæmpelse og snerydning på ca. 160 km serviceniveau II-veje, (B-ruter), i alt tre entrepriser.

Udbudsmaterialet kan hentes herunder og omfatter:

  1. Den i Supplement S til EU-Tidende (TED) offentliggjorte udbudsannonce
  2. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)
  3. Særlige betingelser (SB)
  4. Vilkår
  5. Instruks
  6. Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument ESPD
  7. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
  8. Tilbudslister (TBL)
  9. Rute-/kortplaner
  10. Paradigme for entreprisekontrakt

Eventuelle rettelsesblade som i givet fald løbende lægges på hjemmesiden

Vær opmærksom på at introduktion til udfyldelse af bilag 6 – ESPD – står beskrevet i bestemmelserne om udbud og tilbud (bilag 2) – under pkt. 6.12.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Tage Riis, pr. e-mail: tari@toender.dk, med emnet: "Spørgsmål - udbud" indtil fredag den 3. august 2018 kl. 12.00. Spørgsmål der modtages efter denne dato kan ikke forventes besvaret, med mindre de af Tønder Kommune skønnes at have væsentlig betydning for udbuddet.

Tilbud sendes/afleveres til Tønder Kommune, senest

torsdag d. 9. august 2018, kl. 12.00

til følgende adresse:

Tønder Kommune, Vej, Park og Arealdrift, Wegners Plads 2, 6270 Tønder. Att.: Tage Riis

Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de der tilsvarende tilbudslister skal benyttes.

Hvis tilbuddet sendes med posten, skal det være i en rød kuvert for at bydende kan være sikker på, at tilbuddet kommer uåbnet frem.

Kuvert mærkes "Vintertjeneste 2018 - 2022, Tønder Kommune" og påføres tydelig afsender og telefonnummer.

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem.

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Resultatet af udbuddet fremsendes pr. mail eller brev til alle tilbudsgivere umiddelbart efter opgørelsen af resultatet.