Forslag til plan for grundvandsbeskyttelse - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst

Frist: 
23. september 2018

Forslag til plan for grundvandsbeskyttelse – Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst Vandværker

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 26. april 2018 besluttet, at sende "Forslag til plan for grundvandsbeskyttelse – Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst Vandværker" i høring i 12 uger. Planen omfatter beskyttelse af grundvand i tre områder i den østlige del af Tønder Kommune.

Planforslaget skal, jævnfør § 5 i Bekendtgørelse om indsatsplaner (BEK nr. 912 af 27. juni 2016), i offentlig høring. Den offentlige høring sker i perioden fra den 1. juli 2018 til den 23. september 2018.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal sendes til Tønder Kommune, på E-mail: teknisk@toender.dk, eller til Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være modtaget senest 23. september 2018.

Inden planerne bliver endelig vedtaget, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt måtte være kommet.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Tønder Kommune har foretaget en screening af "Forslag til plan for grundvandsbeskyttelse – Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst Vandværker." efter § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Vi vurderer, at der ved denne plan og dens initiativer ikke gennemføres anlægsarbejder mv., der indebærer, at miljøvurdering af planen er nødvendig.

Afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering af planforslag kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er fire uger. En klage skal være skriftlig og sendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen der findes ved www.borger.dk og ved www.virk.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside findes ved http://nmkn.dk. Når man klager, skal man betale et gebyr. Gebyret er for privatpersoner 900 kr., mens gebyret for virksomheder og organisationer er 1.800 kr. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Behandling af klagen begyndes ikke før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt bortfalder klagen.