Forslag til Lokalplan nr. 144-450 – Erhvervsområde i Branderup

Frist: 
4. december 2019

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 31. oktober 2019 besluttet at fremlægge nedenstående forslag lokalplan i offentlig høring i fire uger.

Erhvervsområde i Branderup, samlet dokument indeholdende:

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 10,1 ha og omfatter matriklerne nr. 100, 228, 263, 447, alle Branderup Ejerlav. Området afgrænses af Branderup mod vest og syd, af Branderupvej mod nord og af det åbne land mod øst.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udvide produktionen ved eksisterende virksomhed og sikre fremtidige udvidelsesmuligheder i området.

Lokalplanen har til formål at sikre at området kan anvendes til erhvervsformål og at fast-lægge placering af høj bebyggelse, så det holdes samlet.

Lokalplanen og MV-screeningen er i offentlig høring i perioden fra 6. november 2019 til den 4. december 2019 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.
Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde senest den 4. december 2019 .

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.
Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst ét år.

Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48.

Klagevejledning - Miljøscreening
Klagefristen er fire uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 4. december 2019. Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr for virksomheder. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.