Fornyet høring - Kommuneplantillæg nr. 66-510 og forslag til Lokalplan nr. 125-510 for Erhvervsområde ved Ullerupvej, Skærbæk

Frist: 
30. april 2019

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 28. marts 2019 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i en fornyet offentlig høring i 4 uger.

Erhvervsområde ved Ullerupvej, Skærbæk

Kommuneplantillægget og lokalplanen er beliggende i den nordlige del af Skærbæk by og omfatter et areal på ca. 5,9 ha. Området afgrænses mod syd af et boligområde og mod vest af Ribevej. Jernbanestrækningen Esbjerg-Tønder løber langs områdets østlige grænse og mod nord grænser området op til et grønt areal med skovlignende beplantning ejet af Tønder Kommune.

Området rådet rummer i dag et autoværksted med tilknyttet bilforhandler, en mindre entreprenørvirksomhed med tilhørende bolig og den tidligere Falck-station. Derudover er fire eksisterende boliger beliggende indenfor lokalplanafgrænsningen.

Baggrunden for lokalplanen er at sikre fremtidige udviklingsmuligheder for virksomhederne i området. Da området også rummer enkelte boliger, skal lokalplanen sikre, at anvendelsen i erhvervsområdet fortsat har en karakter, der er foreneligt med både boligerne i og omkring lokalplanområdet.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 4. september 2018 til den 16. oktober 2018.

Der er i perioden indkommet bemærkninger, som har bevirket at Tønder Kommune har været nødsaget til at revidere lokalplanforslaget.

Der er indkommet bemærkninger fra Vejdirektoratet vedr. vejadgang til og anvendelse af den tidligere Falck-station. Dette har medført, at der er blevet udlagt endnu et delområde, delområde C, omfattende matr. nr. 2306, Skærbæk ejerlav, Skærbæk (den tidligere Falk-station). Anvendelsen af delområde C er i nærværende lokalplanforslag fastlagt til redningsstation, og der kan således ikke ske ændringer af anvendelsen på ejendommen eller af typen af trafik til og fra stationen.

Derudover er der indkommet bemærkninger vedr. den maksimale bygningshøjde der har givet anledning til ændringer af planforslaget. Den maksimale bygningshøjde indenfor delområde A er således ændret fra 8.5 m til 10 m i lokalplanen og kommuneplantillægget. Ligesom bestemmelserne vedr. materialevalg er præciseret. Ved samme lejlighed er der foretaget enkelte mindre redaktionelle ændringer, herunder præcisering af lokalplanområdets afgrænsning på enkelte af kortene.

Fornyet høring
Lokalplanen og kommuneplantillægget er i fornyet offentlig høring i perioden fra den 2. april 2019 til den 30. april 2019 og kan ses på www.planinfo.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønde Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 30. april 2019 eller ved e-mail senest kl. 12. 00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven. Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.