Endelig godkendelse af lokalplan nr. 117-110 og kommuneplantillæg nr. 114-110 for Biogasanlæg ved Storde.

Frist: 
6. august 2020

Efter kommunalbestyrelsens bemyndigelse er ovennævnte plan administrativt godkendt den 8. juli 2020.

Biogasanlæg ved Storde

> Lokalplan nr. 117-110 og Kommuneplantillæg nr. 114-110 med sammenfattende redegørelse
> Miljøvurderingsrapport med bilag 

Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 4,6 hektar og har til formål at sikre mulighed for udvidelse af et eksisterende biogasanlæg med ekstra reaktortanke, lagertanke og plansiloer til opbevaring af biomasser. 

Lokalplanen sikrer en hensigtsmæssig indretning og tilplantning af området ved at fastsætte de overordnede rammer for biogasanlæggets placering, udformning og adgangsforhold, så udvidelsen af det eksisterende lokalplanområde kan ske med størst mulig hensyntagen til landskab og natur. 

Kommuneplantillæg nr. 114-110 er udarbejdet for at justere afgrænsningen og enkelte rammebestemmelser i den eksisterende kommuneplanramme for biogasanlægget ved Storde. Kommuneplantillægget skal muliggøre en udvidelse af det nuværende anlæg. 

Miljøvurderingsrapporten er sammensat af en miljørapport over planforslagene og en miljøkonsekvensrapport over det konkrete projekt (VVM)

Lokalplanen, kommuneplantillægget, miljøvurderingsrapport har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 5. maj 2020 til og med den 30. juni 2020.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser. Der er dog kommet en bemærkning til Miljørapporten om, at der ikke er vurderet på ammoniaknedfald i Sølsted Mose. Der er  efterfølgende udarbejdet en revideret depositionsberegning i hvilken Sølsted Mose indgår – denne fremgår af den sammenfattende redegørelse, der er indsat som bilag i lokalplanen.

Retsvirkninger
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Når en lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der kan opnås dispensation. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning
Når en lokalplan og et kommuneplantillæg, miljørapport og sammenfattende redegørelse  er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden fire uger. 

Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr, for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget
for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.