Dispensation fra Tøndermarskloven

Frist: 
12. april 2019

Miljø og natur har modtaget en ansøgning om at etablere stisløjfer i Tøndermarskens Ydre Koge. Stisløjferne etableres som trampestier og etableres i tilknytning til Marskstien, som blev etableret i 2018.

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Tøndermarskloven (Lov om beskyttelse af de Ydre Koge i Tøndermarsken).

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk (Nævnenes Hus). Klagefristen er 12. april 2019.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.