Dispensation fra sø- og å-beskyttelseslinje samt skovbyggelinjen

Frist: 
11. september 2019

Efter Planlovens § 35, stk 1 og naturbeskyttelseslovens § 16, stk 1 og § 17, stk 1, jf. § 65, er der meddelt dispensation til

Dispensationen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet  af de klageberettigede, der fremgår af dispensationen. Klagefristen udløber den 11. september 2019.  Klage skal sendes digitalt via klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Der skal indbetales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomhe-der og organisationer. Gebyrerne er oplyst i 2016-niveau og pristalsreguleres. 

Klagegebyret opkræves af klagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk over-førsel til Planklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsens klagevejledning.