Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen – Shelterplads på matr 255 Ubjerg Ejerlav

Frist: 
12. oktober 2020

Efter Naturbeskyttelsesloven § 16, stk. 1 er der meddelt tilladelse til

> Opførelse af shelterplads i det nordøstlige hjørne af matr. 255 Ubjerg Ejerlav, Ubjerg. Der kan opføres 2 shelter, bålplads med siddekuber og bord/bænksæt, som ansøgt .

Afgørelsen kan påklages. 

Afgørelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 

  1. adressaten for afgørelsen
  2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen berører
  3. offentlige myndigheder
  4. en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
  5. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  6. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  7. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefristen udløber den 12. oktober 2020

Klage skal sendes digitalt til Planklagenævnet via deres klageportal. Klageportalen ligger på www.naevneneshus.dk.

Der skal indbetales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyrerne er oplyst i 2016-niveau og pristalsreguleres.

Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsens klagevejledning.