Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Frist: 
5. november 2019

Efter Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, jf. § 65, er der meddelt dispensation til

Dispensationen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, senest den 5. november 2019 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af dispen-sationen. Se klagevejledning i afgørelsen

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk