Dispensation fra arbejdsbælte

Frist: 
30. august 2018

Miljø og Natur har meddelt dispensation efter Vandløbsloven til opsætning af kyllingehegn i arbejdsbælterne til Nymosegrøften og Galgestrømmen.

Projektområdet ligger nord for Abild.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.nmkn.dk. Klagefristen er 30. august 2018.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.