Anlæg af veje og stier på Termevej, Skærbæk

Frist: 
10. juni 2020

Tønder Kommune ønsker at udbyde nedstående projekt i offentlig udbud i henhold til udbudsloven § 56 og § 57. Tilbud afgives som hovedentreprise.

Projekt: "Anlæg af veje og stier på Termevej, Skærbæk”, Termevej 3, Skærbæk, 6270 Tønder

Bygherre: Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder

Entreprisen er beliggende i Skærbæk i Tønder Kommune.

Generelt om arbejder og dets omfang:
Den eksisterende Termevej er planlagt renoveret og udvidet med en vendeplads og afsætningsbane for skole og børnehave. Der skal anlægges diverse nye stiforbindelser som sammenlagt er ca. 800 m. Derudover, skal der anlægges 20 stk. p-plader med permeable belægning.

Anlægsarbejder i entreprisen omfatter gravearbejder, jordarbejder, bundopbygningsarbejder, afvandingsarbejder, belægningsarbejder, belysningsarbejder, brolægningsarbejder mv.

Der afholdes ikke besigtigelse på entreprisen, men de bydende er velkommen til at føre selvsyn og gøre sig bekendt med arbejdets omfang.

Udbudsmaterialet omfatter:
Udbudsmaterialet omfatter nedenstående

1. Eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende inden licitationen.
2. Udbudsbrev af 4. maj (denne skrivelse)
3. Tilbudsliste (TBL), af den 4. maj 2020. pdf
3. Tilbudsliste (TBL), af den 4. maj. excel (uden ansvar for regnefejl)
4. Betingelser om udbud og Tilbud (BUT), Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds – og afregningsgrundlag (TAG) af maj 2020
5. Særlige betingelser (SB), af maj 2020
6. Vedhæftet tegninger
   a) 1204-2020-101 Plan/Afmærkningsplan, 1:500 Marts-2020-1-4-2020
   b) 1204-2020-102 Plan/Afmærkningsplan, 1:200 Marts-2020-1-4-2020
   c) 1204-2020-103 Plan/Afvandingsplan, 1:500 Marts-2020-1-4-2020
   d) 1204-2020-104 Plan/Afvandingsplan, 1:200 Marts-2020-1-4-2020
   e) 1204-2020-201 Længdeprofil Termevej, 1:1000/100
   f) 1204-2020-202 Længdeprofil Sti-1, 1:1000/100
   g) 1204-2020-301 Normaltværprofil Termevej, 1:50 Marts-2020
   h) 1204-2020-302 Normaltværprofil Stier, 1:50 Marts-2020
   i) 1204-2020-303 Normaltværprofil vendeplads. 1:50 Marts-2020
   j) 1204-2020-304 Normaltværprofil Rampe, 1:50 Marts-2020
   k) 1204-2020-305 Normaltværprofil P-plads, 1:50 Marts-2020
   l) T-REND-10.04 Typetegning rendestensbrønd, 1:10 Feb-2007-27-7-2012
   m) T-REND-10.05 Typetegning rendestensbrønd, 1:10 Feb-2007-31-01-2008
   n) Tegningsfortegnelse
7. Geoteknisk
8. Gældende Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler
9. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) udkast
10. Tro- og loverklæring
11. AB 18
12. Bilag
   a) Biogitter
   b) Afgrænsningsskema for PSS .excel
   c) Museumsudtalelse

Rettelser pr. 27. maj 2020

1.    rettelsesblade 1
2.    rev 1. TBL_Termevej projekt, pdf
3.    rev 1. TBL_Termevej projekt, xlsx
4.    rev 1. Termevej-plan-afmærkning-500
5.    rev 1. Termevej-plan-afmærkning-200
6.    rev 1. Termevej-plan-afvanding-500
7.    rev 1. Termevej-plan-afvanding-200
8.    rev 1. Normaltværprofil-Termevej
9.    rev 1. Normaltværprofil-parkering
10.    rev 1. Normaltværprofil-Rampe
11.    Ledningsplan -1_500
12.    Ledningsplan -1_200
13.    rev 1. tegningsfortegnelse-Termevej
 

Tidsplan og frister:

a) Udsendelse af udbudsmateriale den 4. maj 2020
b) Spørgefrist den 22. maj 2020, kl. 10.00
c) Besvarelsesfrist den 27. maj 2020
d) Licitation den 10. juni 2020, kl. 11.00
e) Indgåelse af kontrakten den 29. juni 2020
f) Opstarts- og ledningsejermøde den 29. juni 2020
g) Anlægsopstart den 6. juli 2020
h) Aflevering den 9. oktober 2020

Spørgsmål til udbudsmateriale
Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan rettes til Tønder Kommune på kommunens officielle e-mail teknisk@toender.dk att. Esben G. Madsen. Spørgsmål besvares som rettelsesblade og udsendes efter spørgefristens udløb.

Bygherren er ikke forpligtiget til at besvare spørgsmål, som er modtaget efter spørgefristen. Der tilstræbes dog at besvare dem, afhængigt af spørgsmålets karakter.

Afgivelse af tilbud
Tilbuddet skal mærkes ”Anlæg af veje og stier, Termevej”. Tilbud afgives inklusive samtlige rettelser fra eventuelle rettelsesblade.

Samtlige poster, samt firmanavn, dato og underskrift skal udfyldes, såfremt disse ikke er udfyldt korrekt, vil tilbud ikke være konditionsmæssigt.

Licitation
Grundet det er uklart hvorledes vi står i forhold til COVID-19 afholdes licitationen elektronisk over e-mail. Tilbud skal sendes til teknisk@toender.dk att. Christian Kjær-Andersen. Såfremt der åbnes for licitation med fremmøde og åbning i nærværelse af de fremmødte, vil dette blive meddelt i et rettelsesblad.

Tilbuddet skal på afleveringstidspunktet således bestå af:

  • Den udfyldte og underskrevne tilbudsliste
  • Tro- og loverklæring om gæld til det offentlige

Er ovenstående ikke vedlagt, vil tilbuddet blive betragtet som ikke konditionsmæssigt.

Snarest efter licitationen vil de bydende modtage licitationens resultat pr. mail.

Tildeling forventes meddelt torsdag den 11. juni.

Tildelingskriterie
Opgaven tildeles til den laveste pris.

Forbehold
Der accepteres ingen forbehold.