Afgørelse om, at skovrejsning på matr. 152 Mollerup, Visby ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Frist: 
5. august 2020

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at skovrejsningen ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Afgørelsen er truffet efter § 21, i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020.

Skovrejsning kan medføre ændring i skovbyggelinjen.

> Se Tønder Kommunes afgørelse her

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, e-mail: teknisk@toender.dk

Klage
Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, senest 5. august 2020, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.