Afgørelse om, at jordfordeling i Kongens Mose syd for Løgumkloster ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Frist: 
28. november 2018

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at jordfordelingen i Kongens Mose ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21, i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 448 af 10/05/2017).

Jordfordelingen i Kongens Mose omfatter et areal på ca. 156 ha. og omfatter 76 matrikler beliggende i Høgslund Abild ejerlav, Ellum Løgumkloster ejerlav, Dravedskov Løgumkloster ejerlav og Asset Løgumkloster ejerlav. Jordfordelingen er en forudsætning for, at der kan udarbejdes et detailprojekt med det formål at genskabe betingelserne for gendannelse af højmose i området i overensstemmelse med områdets Natura2000-udpeging.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, e-mail: teknisk@toender.dk.

Klage
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 28. november 2018 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.