Afgørelse om ikke VVM-pligt til regulering af vandløb

Frist: 
4. december 2018

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udlægge gydegrus, etablere et sandfang og erstatte en spærring med et stenstryg i det offentlige vandløb Smedebæk. Projektet ligger i Agerskov By.

Regulering af vandløb, herunder etablering af sandfang og erstatning af spærring med stenstryg i vandløb er omfattet af VVM-lovens bestemmelser. Tønder Kommune har gennemført en VVM-screening og truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er den 4. december 2018. Se klagevejledning i afgørelsen.