Afgørelse om ikke VVM-pligt til etablering af forsinkelsesbassin på Høllevang 269, 6520 Toftlund

Frist: 
16. juni 2020

Vi har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et forsinkelsesbassin til overfladevand med et volumen på ca. 8100 m3. Bassinet etableres på matrikel nr. 1977b, Toftlund Ejerlav, Toftlund. Vandet fra bassinet udledes til Tydebæk.

Forsinkelsesbassinet er omfattet af VVM-lovens bestemmelser. Vi har gennemført en VVM-screening og truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering. Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt kan læses her:

> Se afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er den 16. juni 2020. Se klagevejledning i afgørelsen.