Afgørelse om ikke VVM-pligt til etablering af forsinkelsesbassin

Frist: 
2. august 2019

Vi har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et nedgravet forsinkelsesbassin til overfladevand med et volumen på 270 m3. Bassinet placeres på Sønderport 4, 6270 Tønder.

Vandet fra bassinet udledes via pumpebrønd til Kanal 102, ca. 130 m øst for Holmevej.

Forsinkelsesbassinet er omfattet af VVM-lovens bestemmelser. Vi har gennemført en VVM-screening og truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering. Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt kan læses her:

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen er den 2. august 2019. Se klagevejledning i afgørelsen.