Afgørelse om ikke VVM-pligt, matr. 78 Rurup, Branderup

Frist: 
29. juli 2020

Afgørelse om ikke VVM-pligt, matr. 78 Rurup, Branderup

Afgørelse om, at skovrejsning på matr. 78 Rurup, Branderup ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at skovrejsningen ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21, i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020. 

Skovrejsning kan medføre ændring i skovbyggelinjen. 

> Se Tønder Kommunes afgørelse her

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk

Klage
Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, senest den 29. juli 2020, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.